Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 1/2011 finasowanego z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

Wspólne działania rządów Szwajcarii i Polski
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
podejmowane za pośrednictwem Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A.

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) w ramach umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), w sprawie realizacji projektu „Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka”, zarządza kwotą w wysokości 53 mln CHF.

PROJEKT ZAKŁADA wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE inwestujących w innowacyjne, polskie, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), będące na etapie startu, zasiewu i ekspansji. Celem projektu jest zwiększenie dostępu MŚP, będących na wczesnym etapie rozwoju, do zewnętrznych źródeł finansowania.

WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH PROJEKTU udzielane funduszom podwyższonego ryzyka VC/PE odbywa się w ramach organizowanych przez KFK Otwartych Konkursów Ofert (OKO). Wyniki Otwartego Konkursu Ofert 1/2011 prezentujemy poniżej:

Na podstawie art. 12 ust. 8 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491 z późn. zm.), Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) ogłasza

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. niniejszym informuje, że w ramach Otwartego Konkursu Ofert 1/2011 ogłoszonego w dniu 1 sierpnia 2011 roku, zawarł Umowy o Udzielenie Wsparcia Finansowego z następującymi Oferentami:

  • Bastion Venture Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Experior Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  • Heyka Capital Markets Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Oferty złożone przez powyższe podmioty spełniają kryteria inwestycyjne stawiane przez KFK oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Inwestycyjny, a także przeszły pomyślnie proces negocjacji warunków Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

SZWAJCARSKO – POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce oraz innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Z ponad 1 mld franków szwajcarskich, które rząd Szwajcarii przeznaczył na wsparcie w ramach funduszu szwajcarskiego, niemal połowa środków, ok. 489 mln CHF, została przyznana Polsce. Celem funduszu szwajcarskiego jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej oraz na terytorium samej Polski. SPPW obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, jednak co najmniej 40% środków całego programu zostanie przeznaczone na wsparcie czterech województw południowo- wschodnich: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz małopolskiego.

Więcej informacji na temat programu na stronie: www.programszwajcarski.gov.pl.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www