Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. w obszarze inwestycji

  RADA NADZORCZA
SPÓŁKI KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A. OGŁASZA:
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO
CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.  W OBSZARZE INWESTYCJI 

 
Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.).
Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące warunki formalne:
1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiadać co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe (okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek), w tym, co najmniej 5-letni staż pracy na rynkach finansowych (w tym w szczególności funduszach funduszy lub funduszy private equity, venture capital lub TFI), w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w obszarze inwestycji i/lub finansów (prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający, partner),
3. posiadać doświadczenie w prowadzeniu procesów inwestycyjnych i aranżowaniu finansowania transakcji,,
4. posiadać doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi na rynku polskim lub międzynarodowym,
5. posiadać doświadczenie w procesach reorganizacji lub restrukturyzacji,
6. znać biegle język angielski,
7. korzystać z pełni praw publicznych,
8. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
9. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
10. być osobą niekaraną,
11. w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
12. kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Dodatkowymi atutami będą:
1. wykształcenie z kierunków zarządzanie lub finanse, w tym studia podyplomowe,
2. znajomość zasad prowadzenia procesów inwestycyjnych przez fundusze funduszy lub fundusze infrastrukturalne lub inwestycyjne fundusze suwerenne oraz/lub międzynarodowe instytucje finansowe,
3. doświadczenie i znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek publicznych, doświadczenie i wiedza z zakresu nadzoru właścicielskiego, kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
4. dodatkowe uprawnienia  takie jak: doradcy inwestycyjnego lub kwalifikacje CFA.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV), w tym adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego,
3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
4. świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty, akty powołania, odpisy KRS);
6. oświadczenia o:
(a) korzystaniu z pełni praw publicznych,
(b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
(c) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
(d) spełnianiu warunków określonych dla kandydatów na członka organu zarządzającego wynikających z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.),
(e) braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnych skarbowych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego.
(f) zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
(g) w odniesieniu do obywateli polskich – poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” albo pisemne zobowiązanie  kandydata do poddania się procedurze sprawdzającej w tym zakresie,

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie w obszarze Inwestycji” w terminie do godz. 15.00 w dniu 1 kwietnia 2019 r., bezpośrednio w siedzibie Spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy u. Krucza 50, 00-025 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 lub pocztą (decyduje data doręczenia Spółce) na ww. adres.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w siedzibie Spółki w dniu  1 kwietnia 2019 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie Spółki od dnia 15 kwietnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że o dokładnej dacie, miejscu i godzinie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem oceniane będą w szczególności:
(a) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorach, w których działać będzie Spółka,
(b) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych oraz ich strukturyzowania finansowego,
(c) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa,
(d) wiedza w zakresie rachunkowości,
(e) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
(f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
(g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
(h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce handlowej.

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien przeprowadzić krótką prezentację swojego planu działania jako Członka Zarządu Spółki który będzie wpisywał się w realizację zadań Spółki określonych w jej Statucie.

Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym mogą, na pisemny wniosek, zapoznać się w siedzibie Spółki z następującymi dokumentami: (1) Statut Spółki, (2) Sprawozdanie finansowe za rok 2017 wraz z opinią audytora, (3) Sprawozdanie za III kwartał 2018 roku, w terminie do siedmiu dni roboczych, począwszy od następnego dnia po zamieszczeniu niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.kfk.org.pl oraz na www.pfr.pl, w siedzibie Spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy u. Krucza 50, 00-025 Warszawa, w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 17.00,  tel. +48 604151494, mail: kfk@kfk.org.pl.

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Rada Nadzorcza Spółki - na piśmie na adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata - powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Zgłoszenia kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn formalnych oraz kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko Członka Zarządu Spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie w obszarze Inwestycji oraz wszystkie złożone dokumenty mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po upływie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zostaną odesłane listem poleconym na podany adres do korespondencji. Rada Nadzorcza, na wniosek kandydata, który nie został powołany na Członka Zarządu Spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie w obszarze Inwestycji, może w protokole z postępowania kwalifikacyjnego pominąć dane osobowe tego kandydata.

Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, jako administratora danych, moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu oraz załączonych do niego dokumentach w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie w obszarze Inwestycji.

Wiadomości

09.01.2020
Od 31 grudnia 2019, Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) stał się częścią spółki PFR Ventures. Połączenie to efekt wejścia w życie ustawy o systemie instytucji rozwoju z 4 lipca 2019, która uregulowała funkcjonowanie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Wcześniej, PFR nabył 100 procent akcji KFK od Banku Gospodarstwa Krajowego.
20.09.2019
Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek PFR Ventures Sp. z o.o. oraz Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. Plan połączenia dostępny jest w załączniku pod tym wpisem. 
07.06.2019
Infermedica, the Wroclaw-based startup from the Innovation Nest fund portfolio, which offers tools for initial diagnosis of patients using artificial intelligence, collected PLN 14 million from a group of investors, including Polish Inovo Venture Partners and the Estonian Karma Ventures fund.

 

Design and implementation:Projektowanie i tworzenie stron www