Kryteria oceny

Przy ocenie propozycji inwestycyjnych KFK preferuje:
  • jak najwyższą kapitalizację funduszu
  • doświadczoną i profesjonalną kadrę zarządzającą, posiadającą udokumentowane doświadczenie i sukcesy mierzone wygenerowaną stopą zwrotu dla inwestorów. Cenione jest: (i) doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów typu PE/VC, w szczególności projektów związanych z inwestycjami w MŚP, przedsiębiorstwa innowacyjne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność R&D oraz inwestycjami w przedsiębiorstwa na wczesnych etapach rozwoju; (ii) doświadczenie w realizowaniu wyjść z inwestycji, przy czym wyżej cenione są wyjścia z większych inwestycji; (iii)doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem, przy czym wyżej cenione jest tworzenie i zarządzanie większymi przedsiębiorstwami
  • fundusze o strategii rokującej wysoką stopę zwrotu z inwestycji
  • zarządzających, których doświadczenie jest zbieżne ze strategią inwestycyjną funduszu kapitałowego pod kątem zaplanowanej specjalizacji branżowej i znajomości specyfiki biznesowej rynku polskiego
  • zarządzających z odpowiednim potencjałem do realizacji strategii inwestycyjnej (tj. pozyskiwania, weryfikacji i realizacji projektów inwestycyjnych)
  • zarządzających, którzy tworzą efektywny zespół
  • fundusze kapitałowe z optymalnym budżetem operacyjnym, czyli takim, który umożliwi efektywną realizację strategii inwestycyjnej
  • fundusze kapitałowe, których Minimalna Stopa Zwrotu Netto (hurdle rate) przekracza średnią rentowność 10-letnich hurtowych obligacji skarbowych
  • fundusze kapitałowe, których zarządzający wniosą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego funduszu

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www