Polityka inwestycyjna

KFK jest funduszem funduszy. Inwestujemy w fundusze venture capital (VC), które finansują rozwój spółek poszukujących kapitału dla swoich innowacyjnych projektów.

Powierzamy nasz kapitał najlepszym zarządzającym, którzy potrafią wykreować znaczną wartość dla spółek portfelowych, a w efekcie wygenerować wysokie stopy zwrotu dla inwestorów funduszu.

W co inwestujemy

KFK inwestuje w fundusze, które finansują rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców innowacyjnych, prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz przedsiębiorców o dużym potencjale rozwoju.

Struktura finansowania

Udział KFK w kapitalizacji funduszu może wynieść maksymalnie 50%. Preferowana przez nas struktura finansowania to wejście kapitałowe z elementem długu, najczęściej w proporcji 85% kapitału, 15% długu w formie obligacji. Ponadto KFK może udzielić bezzwrotnych świadczeń na pokrycie części kosztów przygotowania i monitorowania inwestycji w wysokości do 10% swojego wkładu.

Inwestorzy

Warunkiem utworzenia funduszu z KFK jest udział inwestorów prywatnych (tj. nie będących podmiotami publicznymi). Inwestorzy prywatni muszą wnieść do funduszu przynajmniej 50% jego całkowitej kapitalizacji.

Forma prawna

Fundusze, w które inwestujemy najczęściej tworzone są jako spółka komandytowo-akcyjna lub zamknięty fundusz inwestycyjny. Siedziba funduszu powinna znajdować się w Polsce.

Czas trwania

Czas trwania funduszy wynosi 10 lat lub w szczególnych przypadkach do 12 lat. Okres inwestycyjny wynosi 4 lata z możliwością przedłużenia o rok.

Jak wybieramy fundusze

KFK wybiera fundusze w drodze otwartego konkursu ofert. Ogłoszenia o konkursie są zamieszczane na naszej stronie internetowej, w prasie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zobacz Proces inwestycyjny

Nadzór inwestorski

KFK jest inwestorem pasywnym, sprawującym nadzór inwestorski poprzez udział w organie kontrolnym funduszu oraz Komitecie Inwestycyjnym.

Uprzywilejowanie inwestorów prywatnych

Ważną preferencją dla inwestorów prywatnych w funduszu jest pierwszeństwo przy dystrybucji wpływów z zakończenia inwestycji funduszu. Kolejność wypłat jest następująca:

  1. Inwestorzy prywatni, do momentu otrzymania kwot równych dokonanym wpłatom na kapitał funduszu
  2. KFK, do momentu otrzymania kwoty równej dokonanym wpłatom na kapitał funduszu
  3. Inwestorzy prywatni, do momentu otrzymania minimalnej stopy zwrotu (hurdle rate)
  4. KFK, do momentu otrzymania minimalnej stopy zwrotu (hurdle rate)

Pozostałe środki są dzielone między zarządzających, inwestorów i KFK zgodnie z umową, przy czym najczęściej zarządzający otrzymują prawo do 20% zysku w ramach wynagrodzenia motywacyjnego (carried interest). W przypadku, gdy KFK obejmuje obligacje funduszu, wpływy z realizacji inwestycji w pierwszej kolejności są wypłacane KFK do wysokości dokonanych wpłat oraz minimalnej stopy zwrotu.

 

Venture capital to średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości przynieść wysokie zyski.

Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych.

 

Więcej o VC:

 

 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www