Formularz kontaktowy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Ich podanie nie jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, niemniej jednak  ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie opisanej w formularzu kontaktowym. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Poniżej znajdzie Pani/Pan szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Definicje:
Administrator  -  Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238773, o kapitale zakładowym 43.800.000,00 złotych, opłaconym w całości, NIP 5262874748, REGON 140182478.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1. Dane kontaktowe z Administratorem.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób: a) listownie: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa, b) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.kfk.org.pl , c) poprzez adres mailowy: kfk@kfk.org.pl , lub d) telefonicznie: (22) 578 26 86
2. Inspektor ochrony danych.
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
3. Cele, podstawy oraz okres przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu identyfikacji Pani/Pana oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
4. Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych a także organy bądź osoby trzecie, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie i zgodnie z właściwym przepisem prawa, z którego wynika obowiązek prawny udzielenia informacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana prawa.
Posiada Pani/Pan prawo: (1) dostępu do swoich danych (uzyskania informacji o przetwarzanych danych), (2) ich sprostowania (uzupełniania, poprawiania), (3) usunięcia swoich danych tzw. „prawo bycia zapomnianym”, (4) ograniczenia ich przetwarzania, lub (5) przenoszenia swoich danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej, ma Pani/Pan także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora jest interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że Administrator wykaże, że istnieją:
1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub
2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Posiada Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. Więcej informacji dostępnych jest na stronie ww. urzędu.
6. Polityka prywatności.
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie internetowym Administratora zostały określone w naszej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: http://www.kfk.org.pl/polityka-prywatnosci

CAPTCHA obrazkowa
Wpisz znaki widoczne na obrazku.

Dane rejestrowe

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa,

www.kfk.org.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

KRS 0000238773
NIP 526-28-74-748
REGON 140182478

Kapitał zakładowy: 43.800.000 PLN w całości wniesiony

 

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www