Źródła finansowania

KFK posiada pod zarządzaniem 110 mln EUR pochodzące z budżetu państwa, funduszy strukturalnych UE oraz od rządu Szwajcarii.

Dotacja celowa Ministra Gospodarki

Umowa dotacji celowej została podpisana w 2007 r. i zakładała utworzenie dwóch funduszy kapitałowych.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) opracowany w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013 (NSRO) realizowany jest na terenie całego kraju i współfinansowany ze środków europejskich.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 11 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej od 1 maja 2004 r.

 

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www